กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมี ส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน กรมฯ ได้สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนรู้จักวิธีการบริหารจัดการกองทุน ในชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนและปัญหาความยากจน โดยส่งเสริมให้มี การก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ขึ้นในชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของสหกรณ์การเกษตรเครดิตยูเนี่ยน และสินเชื่อเพื่อการเกษตร โดยใช้ “เงินเป็นเครื่องมือในการ     พัฒนาคน” เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ เรียนรูปของประชาชนในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคม โดยสอนให้คนรู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ด้วย การประหยัดและเก็บออม   แล้วนําเเงินมาสะสมรวมกันเป็นประจําสม่ำเสมอ เพื่อเป็นทุนสําหรับสมาชิกที่มีความ จําเป็น  เดือดร้อนก็ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของครอบครัว โดยยึดหลักคุณธรรม      ๕ ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

จังหวัดราชบุรีได้ส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 148 กลุ่ม และส่งเสริมการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน Smart Saving Group (SSG) จำนวน ๑๐ กลุ่ม

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

         1. ฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต จังหวัดราชบุรี
         2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน Smart Saving Group (SSG)

(Visited 1 times, 1 visits today)