OTOP ราชบุรี >> เสื้อผ้าแปรรูปจากผ้าขาวม้า

ผลิตเสื้อผ้าแปรรูปจากผ้าขาวม้า นำผ้าข้าวม้าที่เป็นภูมิปัญญาไทยสมัยโบราณมาประยุกต์ให้เข้ากับการแต่งกายในยุคปัจจุบัน มีแหล่งผลิตอยู่ที่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ยังไม่ได้การจัดสรรดาว

(Visited 1 times, 1 visits today)