OTOP ราชบุรี >> วนิดาผ้าไทย

ผลิตผ้าจกทอมือ เป็นการสืบทอดการทอผ้า ไท-ยวน ของบรรพบุรุษ ผ้าทอ ไท-ยวน ส่วนใหญ่ ได้การทอหรือจก ตามแบบที่มีและสืบทอดกันมาแต่โบราณ มีแหล่งผลิตอยู่ที่ บ้านห้วย ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว

(Visited 1 times, 1 visits today)