OTOP ราชบุรี >> ผัดกาดหวานแม่บุญส่ง

ผลิตไชโป๊วหวานหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน
มีแหล่งผลิตอยู่ที่ บ้านเกาะสมบูรณ์ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว

(Visited 1 times, 1 visits today)