OTOP ราชบุรี >> ผลิตภัณฑ์นมหนองโพ

ผลิตภัณฑ์จากนมโคแท้ จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2518 มีแหล่งผลิตอยู่ที่ บ้านหัวทุ่ง ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว

(Visited 1 times, 1 visits today)