โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

1.ความเป็นมา

ความยากจนของประชาชนชาวชนบทเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกรัฐบาลมุ่งแก้ไขให้หมดไป โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ระยะที่ 1 ระหว่าง ปี 2536 – 2539 และขยายถึงปี 2540 จำนวน 11,608 หมู่บ้าน และมีมติอีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ระยะที่ 2 ระหว่าง ปี 2541 – 2544 เพื่อขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศที่ยังมีคนจนตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 28,038 หมู่บ้าน

2.หลักการ

สนับสนุนเงินทุนในระดับหมู่บ้านสำหรับครัวเรือนเป้าหมายยืมไปประกอบอาชีพ โดยไม่มีดอกเบี้ย และมอบอำนาจให้คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน รับผิดชอบบริหารจัดการเงินทุนของหมู่บ้าน

3.วัตถุประสงค์

3.1 ระยะที่ 1
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนยากจนในชนบททั่วประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 ในปี 2536 – 2539 (ขยายการดำเนินงานต่อถึงปี 2540) เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อให้ครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 จำนวน 11,608 หมู่บ้าน ได้รับความช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสม มีรายได้สูงขึ้นพ้นเส้นความยากจน

(2) เพื่อให้หมู่บ้านในชนบท จำนวน 11,608 หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบให้สูงขึ้น

(3) เพื่อให้หมู่บ้านในชนบท จำนวน 11,608 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตลอดไป

ประชาชนเกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่งยิ่ง ๆ ขึ้น

3.2 ระยะที่ 2
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนยากจนในชนบททั่วประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย โดย

(1) ครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านเป้าหมายทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 3,460,000 ครัวเรือน ได้รับความช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสม มีรายได้เพิ่มขึ้นพ้นเส้นความยากจน

(2) หมู่บ้านในชนบทจำนวน 28,038 หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งผลในด้านสังคม โครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านดีขึ้น

(3) เพื่อให้หมู่บ้านในชนบทจำนวน 28,038 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

จังหวัดราชบุรี ได้รับงบประมาณ ให้ดำเนินงานโครงการ กข.คจ. 124 หมู่บ้านและได้รับงบประมาณ เพิ่มเติมจาก อปท. 1 หมู่บ้าน

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

     1.ฐานข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) จังหวัดราชบุร

(Visited 1 times, 1 visits today)