วันที่ 26 ธันวาคม 2559 นางสาวนิภา ทองก้อนหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ปิดโครงการพัฒนาผู้นำชุมชนรุ่นใหม่สืบสานสัมมาขีพชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเหล่ามะละกอ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 นางสาวนิภา ทองก้อนหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ปิดโครงการพัฒนาผู้นำชุมชนรุ่นใหม่สืบสานสัมมาขีพชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเหล่ามะละกอ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)