ราชบุรี “พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา สู่การเป็น Smart OTOP”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรีดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจชุมชน กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) สู่การเป็น Smart OTOP

(Visited 1 times, 1 visits today)