ราชบุรี “ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1 / 2561”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดราชบุรี นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1 / 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)