ราชบุรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

วันที่  28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  มอบหมายให้นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)  ครั้งที่ 4/2561  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

(Visited 1 times, 1 visits today)