ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีมาตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจชุมชน กิจกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้านวัตกรรมผ้าทอราชบุรีสู่สากล

วันที่ 26  เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา  14:30 น. นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีมาตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจชุมชน กิจกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้านวัตกรรมผ้าทอราชบุรีสู่สากล กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี วัดนาหนอง  ตำบลดอนแร่  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  โดยพระครูอำนาจ อนุภทโท เจ้าอาวาสวัดนาหนองร่วมให้ข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)