จังหวัดราชบุรี ^__^ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านหัวเขาจีน ปี 2558 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

บ้านหัวเขาจีน เป็นนามเรียกขานถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนชาติพันธ์หนึ่งเรียกว่า “ไทยทรงดำ”
กลุ่มชนที่เรียกตนเองว่าไทยทรงดำนี้ ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากดินแดนที่ห่างไกลและได้เข้ามาจับจอง
เอาชัยภูมิที่เห็นว่าเหมาะสมต่อการดำรงชีพ และได้ตั้งชื่อชุมชนนี้ว่า “บ้านหัวเขาจีน” เนื่องจากบ้านหัวเขาจีนในอดีตจะมีทะเลล้อมรอบและได้มีพ่อค้าชาวจีนนำเรือสำเภามาซื้อขาย
และแลกเปลี่ยนสินค้าบริเวณนี้ แต่ได้เกิดอุบัติเหตุเรือสำเภาแตก หัวเรือมาติดอยู่กับภูเขา จึงเรียกว่า
หัวเขาจีน ต่อมาได้ใช้เป็นชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหัวเขาจีน”
มาจนถึงปัจจุบันนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)