จังหวัดราชบุรี ^__^ บ้านสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี ^__^ บ้านสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น เป็ฯสุข ของจังหวัดราชบุรี ปี 2554 โดยมีการขบเคลื่อนการดำเนนิงานอย่างต่อเนื่อง และได้มีกิจกรรมคือศูนย์เรียนรู้ชุมชน และเป็นศูนย์เรียนชุมชนต้นแบบของจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)