จังหวัดราชบุรี ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.)

วันที่  28 พฤศจิกายน  2560  เวลา 10 น. นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) จังหวัดราชบุรี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย  ปลัดจังหวัด  นายอนัษฐพงษ์  วิหคเหิร   พัฒนาการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอ  กรรมการจากภาคเอกชนในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม  โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้าน   การท่องเที่ยวชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ  ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)