จังหวัดราชบุรี ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561

วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2561  นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561  ณ อบต.บัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)