กลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้รับมอบหมายให้นำเสนอ Best Practice การบริหารจัดการข้อมูล (การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์) ในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอ

กลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้รับมอบหมายให้นำเสนอ Best Practice การบริหารจัดการข้อมูล (การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์) ในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ซึ่งพวกเราไ้ด้นำเสนอในเวทีถึงกระบวนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 9 โครงการสำคัญๆ ดังนี้
1. แก้ไขปัญหาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยเจ้าภาพหลักและหน่วยงานร่วม 27 หน่วยงาน62 โครงการ 28 ล้านเศษ
2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(เกณฑ์ตัวชี้วัด มท. 1.1.6) 110 คร.ต้นแบบบูรณาการ 132 หน่วยงาน(จังหวัดริเริ่ม ไม่ใช้งบประมาณจากกรมฯ)
3. หนึ่งพัฒนากร หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งโครงการ แก้ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ 43 โครงการตัวชี้วัดที่ 24 และ 30
4. วัดผลตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น(พช และ สำนักงานจังหวัด)
5. วัดผลสัดส่วนคนจน(พช และ สนง.สถิติจังหวัด
6. โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน(ทรัพยากรธรรมชาติฯ)
7.พิจารณาโครงการอาหารกลางวัน รายได้ตำกว่า 40,000
8. โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ IPA ปี 2557
9. โครงการ_การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต IQL

(Visited 1 times, 1 visits today)