วันที่ 26 ธันวาคม 2559 นางสาวนิภา ทองก้อนหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ปิดโครงการพัฒนาผู้นำชุมชนรุ่นใหม่สืบสานสัมมาขีพชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเหล่ามะละกอ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 นางสาวนิภา ทองก้อนหัวหน้ากลุ่มงา [...]

อ่านต่อ

บ้านหัวเขาจีน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนนทบุรี

บ้านหัวเขาจีน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังห [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี ^__^ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านหัวเขาจีน ปี 2558 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

บ้านหัวเขาจีน เป็นนามเรียกขานถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชน [...]

อ่านต่อ