ราชบุรี คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด บ้านหนองงูเหลือ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราช [...]

อ่านต่อ

รางวัลหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559 บ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

รางวัลหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559 [...]

อ่านต่อ

นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชมุชนจังหวัดราชบุรี รับรางวัลการจัดการสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง) ในงาน CD Day

นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชมุชน [...]

อ่านต่อ

วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.นางสาวนิภา ทองก้อนหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสมปอง จงรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน อำเภอปากท่อให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการรวมพลังเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐของ

วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.นางสาวนิภา ทองก้อนห [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี>>>นายศิริพงษ์ ทิพย์เนตร ผู้นำหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รับรางวัล ในงาน CD Day

จังหวัดราชบุรี>>>นายศิริพงษ์ ทิพย์เนตร ผู้นำหม [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >> 18 พฤษภาคม 2559 คณะตรวจเยี่ยมจากกรมการพัฒนาชุมชน นำโดยนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย พร้อมด้วยนางสาวนิตยา แสงสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมกะเหรี่ยง ม.6 บ้านบึงเหนือ ติดตามกา

จังหวัดราชบุรี >> 18 พฤษภาคม 2559 คณะตรวจเยี่ยมจา [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี>>วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:30 น. ผู้ตรวจฯ ไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 4 ได้มาตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านวัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จัง

ราชบุรี>>วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:30 น. ผู้ [...]

อ่านต่อ

11 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 4 นิเทศงานและติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2559 ณ บ้านวัดปรกเจริญ ม.6 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก โดยมี..น.ส.นิภา

11 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรว [...]

อ่านต่อ