กลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้รับมอบหมายให้นำเสนอ Best Practice การบริหารจัดการข้อมูล (การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์) ในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอ

กลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้รับมอบหมายให้นำเสนอ Best Practice [...]

อ่านต่อ