ราชบุรี “อบรมเสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ” วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จังหวัดราชบุรี อบรมเสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ๆละ 2 คน และนักวิชาการพัฒนากลุ่มชนจังหวัด 3 กลุ่มงาน รวม 24 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง บรรยายในหัวข้อ บรรยายหัวข้อ การเสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

(Visited 1 times, 1 visits today)