ราชบุรี ประเมินหมู่บ้านกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการประเมินกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม และ หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)