ราชบุรี จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผ้าทอ ไท-ยวน ครั้งที่ 2วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 17 .00 น. นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผ้าทอไท-ยวน ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนายวรนพ เกิดทวี ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดราชบุรี ในการนี้มีผู้ประกอบการมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม 50บูธ

[...]

อ่านต่อ

ราชบุรี “อบรมเสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ” วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จังหวัดราชบุรี อบรมเสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ๆละ 2 คน และนักวิชาการพัฒนากลุ่มชนจังหวัด 3 กลุ่มงาน รวม 24 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง บรรยายในหัวข้อ บรรยายหัวข้อ การเสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมฯ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ พบปะผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีร่วมกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในบริเวณงานประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561 จำนวน 10 บูธ ในโอกาสนี้ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จังหวัดราชบุรี ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านแพะ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่งและสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง

[...]

อ่านต่อ

ราชบุรี ประเมินหมู่บ้านกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการประเมินกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม และ หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี

[...]

อ่านต่อ