Download
02 February 2565 / 17.08 น.
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download
28 January 2565 / 16.02 น.
ขอบเขตของงานจ้าง (Terms of Reference:TOR) โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาและจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดราชบุรี

ขอบเขตของงานจ้าง (Terms of Reference:TOR) โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาและจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดราชบุรี