Download
27 September 2564 / 16.15 น.
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล โดยวิธีคัดเลือก

Download
08 September 2564 / 16.23 น.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล