ดาวน์โหลด
14 June 2560 / 02.49 น.
ประกาศจังหวัดราชบุรี  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่  กำหนดการประเมิน  และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)  รุ่นที่ 70 จังหวัดราชบุรี

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ กำหนดการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 จังหวัดราชบุรี

ดาวน์โหลด
24 May 2560 / 04.11 น.
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ประจำปี 2561 ใหื้ปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561 โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ประจำปี 2561 ใหื้ปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561 โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี