@ราชบุรี : 9 มิถุนายน 2559 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานสารสรเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการบริหารจั

@ราชบุรี : 9 มิถุนายน 2559 นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >> วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจความพร้อมของการจัดนิทรรศการในงาน 70 ปีครองราชย์ ปร

จังหวัดราชบุรี >> วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 08. [...]

อ่านต่อ

จังหวัดราชบุรี >> วันที่ 7 มิ.ย. 2559 เวลา 15.00 น. นางสายพิน โพธินวล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2016 โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย กรม

จังหวัดราชบุรี >> 7 มิ.ย. 2559 เวลา 15.00 น. นางส [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี>> วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น. ผู้ตรวจ ฯไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจที่ 4 ได้มาตรวจติดตามการปฏิบัติงานของพัฒนากรขวัญใจชุมชน นางสาวปัทมา ศิริพิทักษ์ชัย พัฒนากรอำเภอโพธาราม โดยมีนางสายพิน โพธินวลหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสร

ราชบุรี>> วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น. ผู [...]

อ่านต่อ

ราชบุรี>> วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:30 น. ผู้ตรวจไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 4 ลงพื้นที่ม.7ตำบลเตาปูนเพื่อตรวจติดตามประเมินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นพัฒนากรขวัญใจชุมชนนางสาวปัทมา ศิริพิทักษ์ชัย โดยมีนายก อบต.เต

ราชบุรี>> วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:30 น. ผู [...]

อ่านต่อ

สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Senior Executive Course ของสถาบัน National Institute for Policy and Strategi

สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการครัวเ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:30 น. นายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1 / 2559 ณ ห้องประชุมเล็กอาคารราชบุรีเกมส์ โดยม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:30 น. นายณรงค์ ไพศาลทักษ [...]

อ่านต่อ

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2559 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน จังหวัดราชบุรี” ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2559 ณ ตลาดโคยกี๊ราชบุรี 200 ปี

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2559 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการ [...]

อ่านต่อ