📣 พช.ราชบุรี จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและตัดสินการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565

⏰วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหล [...]

อ่านต่อ

📣 พช.ราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ครั้งที่ 2/2565

⏰วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุ [...]

อ่านต่อ

💝 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ร่วมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 💝

🗓 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. 🌟 นายสุธี เล้าสุ [...]

อ่านต่อ

📣 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ จ.ราชบุรีติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน

⏰วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประ [...]

อ่านต่อ

⭐️นายอำเภอปากท่อ เยี่ยมเยียน มอบรถเข็นสำหรับคนพิการและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง⭐️

📢 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ พุท [...]

อ่านต่อ