📣 พช.ราชบุรี รับฟังประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

⏰ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 💢 กระทรวง [...]

อ่านต่อ

📣 จังหวัดราชบุรี ตีฆ้องร้องป่าว “การขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

⏰วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.-10.00 น [...]

อ่านต่อ

📣 จังหวัดราชบุรี ร่วมรับเสด็จฯ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี

⏰วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคู [...]

อ่านต่อ

📣 จังหวัดราชบุรีเตรียมความพร้อมพื้นที่รับเสด็จพลเอกหญิงศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

⏰ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. 💢 นายรณภพ เหลื [...]

อ่านต่อ

📣 พช.ราชบุรี รวมพลังจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนปฏิบัติภารกิจเตรียมความพร้อมสถานที่กาดวิถีชุมชนคูบัว ในการรับเสด็จ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

⏰วันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิ [...]

อ่านต่อ

📣 จังหวัดราชบุรี ขานรับนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

⏰ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 💢 กระทรวง [...]

อ่านต่อ

📣พช.ราชบุรี จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทาง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1-2)

⏰วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. 💢 นางยุพิน [...]

อ่านต่อ