โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางทศมนพร พุทธจันทรา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายณัฎฐิพล  วงศ์เมธี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางนิตยา มะลิขาว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวเพ็ญรุ่ง พรมประดิษฐ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชุติมา กล่อมเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.แพรวพรรณ ภูมิวัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมศักดิ์ กู้เกียรติกำธร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายบุญเสริฐ จันทร์เทพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจาริณี พ่วงจารีย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชุติมา วิจิตรวงศ์วาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสุมิตตา เจริญสิงห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายศิลา ปุจฉาการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.จุฑารัตน์ กำไลทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายศตวรรษ ไหวดี

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

น.ส.อัญชลี โคฮุด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวโสภิดา ไพนรินทร์

นักการตลาดรุ่นใหม่

น.ส.ภัทรนิษฐ์ คำสา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวแคตยา กรมศิลป์

นักการตลาดรุ่นใหม่

น.ส.นฤมล ศรีสอาด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวธนวรรณ หลักฐานดี

นักการตลาดรุ่นใหม่

นางสาวตติญา เจริญสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวรวิภา ขวัญตา

พนักงานบันทึกข้อมูล

(Visited 8 times, 1 visits today)