โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี
084 8740595

นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
081 8224891

นางทศมนพร พุทธจันทรา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
081 8224871

นายณัฎฐิพล  วงศ์เมธี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
081 8224901

นางนิตยา มะลิขาว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
081 8224865

นางสาวเพ็ญรุ่ง พรมประดิษฐ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจาริณี พ่วงจารีย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.แพรวพรรณ ภูมิวัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมศักดิ์ กู้เกียรติกำธร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

นายภิญโญ เหลืองมณีเวชย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายศิลา ปุจฉาการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชุติมา กล่อมเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุมิตตา เจริญสิงห์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางสาวชนิสรา มหัทธนไพศาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวชุติมา วิจิตรวงศ์วาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.จุฑารัตน์ กำไลทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายศตวรรษ ไหวดี

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

น.ส.อัญชลี โคฮุด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวพนิดา สุวรรณมาลี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.นฤมล ศรีสอาด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวตติญา เจริญสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวภัทรมน พุทธเจริญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พัฒนาการอำเภอ

นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ

พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี
081 822-4904

นางสาวลัดดา ดอกไม้หอม

พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง
081 822-4935

นางอังคณา ปะดุกา

พัฒนาการอำเภอโพธาราม
081 822-4945

นางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์

พัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก
081 822-4913

นางสาวเมธิดา หิรัญบูรณะ

พัฒนาการอำเภอบางแพ
081 822-4924

นายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร์

พัฒนาการอำเภอปากท่อ
081 822-4937

นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี

พัฒนาการอำเภอจอมบึง
081 822-4910

นางสาวกิรณา พินเสนาะ

พัฒนาการอำเภอวัดเพลง
081 822-4946

 

 

 

 

 

 

 

 

- ว่าง -

พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง
081 822-4951

นางสาวฐิติกานต์ อ่อนน้อม

พัฒนาการอำเภอบ้านคา
081 822-4958
(Visited 8 times, 1 visits today)