โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี
084 8740595

นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
081 8224891

นางทศมนพร พุทธจันทรา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
081 8224871

นายณัฎฐิพล  วงศ์เมธี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
081 8224901

นางนิตยา มะลิขาว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
081 8224865

นางสาวเพ็ญรุ่ง พรมประดิษฐ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจาริณี พ่วงจารีย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.แพรวพรรณ ภูมิวัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมศักดิ์ กู้เกียรติกำธร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

นายภิญโญ เหลืองมณีเวชย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายศิลา ปุจฉาการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชุติมา กล่อมเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุมิตตา เจริญสิงห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

นางสาวชนิสรา มหัทธนไพศาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวชุติมา วิจิตรวงศ์วาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.จุฑารัตน์ กำไลทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายศตวรรษ ไหวดี

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

น.ส.อัญชลี โคฮุด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวพนิดา สุวรรณมาลี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.นฤมล ศรีสอาด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวตติญา เจริญสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวภัทรมน พุทธเจริญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พัฒนาการอำเภอ

นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ

พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี

นางสาวลัดดา ดอกไม้หอม

พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง

นางอังคณา ปะดุกา

พัฒนาการอำเภอโพธาราม

นางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์

พัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก

นางสาวเมธิดา หิรัญบูรณะ

พัฒนาการอำเภอบางแพ

นายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร์

พัฒนาการอำเภอปากท่อ

นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี

พัฒนาการอำเภอจอมบึง

นางสาวกิรณา พินเสนาะ

พัฒนาการอำเภอวัดเพลง

นางนวพร สินคง

พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง

นางสาวฐิติกานต์ อ่อนน้อม

พัฒนาการอำเภอบ้านคา
(Visited 8 times, 1 visits today)