โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางทศมนพร พุทธจันทรา

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายณัฎฐิพล  วงศ์เมธี

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางนิตยา มะลิขาว

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางพนิดา เกตุแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุรญาณี จั่นบำรุง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.แพรวพรรณ ภูมิวัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุมิตตา เจริญสิงห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสมศักดิ์ เพชรทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเผด็จ คงศักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต. กฤศ หอมหวล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.จุฑารัตน์ กำไลทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส.สุราพร ดวงเนตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.พิรงรอง วงศ์เมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

น.ส.อัญชลี โคฮุด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.ภัทรนิษฐ์ คำสา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายศิลา ปุจฉาการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.นุชรัตน์ ป้อมฟู

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายศตวรรษ ไหวดี

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

น.ส.นฤมล ศรีสอาด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ว่าง-

จนท.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวรวิภา ขวัญตา

พนักงานบันทึกข้อมูล

-ว่าง-

จนท.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

-ว่าง-

จนท.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 8 times, 1 visits today)