📣 ศจพ.จังหวัดราชบุรี ส่งมอบ “บ้านห่วงใยจากใจ GLO” ส่งมอบความสุขให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP

⏰ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2565 ณ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

💢นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตาม “โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565” โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี รายงานสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดราชบุรีและอำเภอบ้านโป่ง และนายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง กล่าวรายงานการจัดสร้างบ้านตาม โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 ให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง เกษตรอำเภอบ้านโป่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง ธกส.อำเภอบ้านโป่ง สโมสรไลออนส์ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบบ้าน แก่ นางสาวสายันต์ ชวนอยู่ ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP พร้อมนี้ ประธานในพิธีได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนในการสร้างบ้านฯ จำนวน 5 ราย หลังจากนั้นได้มอบป้ายบ้าน สิ่งของจำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค เงินสงเคราะห์แก่ครัวเรือนฯ รวมทั้งต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัว รวม 10 ชนิด โดยได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนต่อไป

💢นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สร้างรายได้ สร้างความสุขของคนไทย ควบคู่กับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเสริมสร้าง ศักยภาพของคน
💢จังหวัดราชบุรี ในนาม ศจพ.ราชบุรี ได้สนองต่อนโยบายดังกล่าวข้างต้น ในการลดความเหลื่อมล้ำ การแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน มุ่งเน้นให้ทุกครัวเรือนสร้างรายได้ ลดรายจ่าย มีการออม กระจายโอกาสให้คนจนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ มีสิทธิและได้รับความเป็นธรรมอย่างทัดเทียมกับกลุ่มอื่นในสังคม และตอบสนองต่ออุดมการณ์กระทรวงมหาดไทย ในการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ให้แก่ประชาชนคนจนเป้าหมายคือ ผู้ที่มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดีในมิติต่างๆ โดยใช้กลยุทธ์ “5 พร้อม” และดำเนินกิจกรรมภายใต้แบนเนอร์ “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน” โดยดำเนินงานตามข้อมูลจากระบบ TPMAP ซึ่งพิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่
1) ด้านสุขภาพ
2) ด้านการศึกษา
3) ด้านการเงิน
4) ด้านความเป็นอยู่ และ
5) ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ
รวม 4,284 ครัวเรือน
💢สืบเนื่องจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร เพื่อแก้บัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TPMAP ในจังหวัดเป้าหมาย 73 จังหวัดจำนวน 83 หลัง หลังละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,600,000 บาท (สิบหกล้านหกแสนบาทถ้วน) จังหวัดราชบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบ้านถ้วน) ให้อำเภอบ้านโป่ง ดำเนินโครงการฯ เพื่อจัดสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงแกไขปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือนเป้าหมาย ที่ตกเกณฑ์ TPmap ปี 2565 คือ นางสาวสายันต์ ชวนอยู่ บ้านเลขที่ 90/3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง เป็นหน่วยดำเนินการจัดจ้าง ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้อ้างอิงแนวทางและวิธีการจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยดำเนินกิจกรรมตามแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และได้ดำเนินการสร้างบ้านตามแบบแปลนและบูรณาการทุกภาคส่วนมาร่วมสนับสนุนดำเนินการในส่วนที่เพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้รับจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

🍀 ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)