📣 พช.ราชบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” จังหวัดราชบุรี

⏰ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์

💢 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมและประธานคัดเลือกการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรี จาก 9 อำเภอที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งมีคณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี กรรมการ, นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กรรมการ, นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กรรมการ, นางฐิรัตทียา สุภาชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี กรรมการ, นายชัชชาย ใจเงินสุทธิ์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน ผอ.สวท.ราชบุรี กรรมการ, นายสุปัน แพงบุปผา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี กรรมการ, นางสาวอัญมณี ภูมิเพ็ง ครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กรรมการ, นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี เลขานุการ และ นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ ดำเนินจัดประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” และสรุปผลการตัดสินเพื่อหาผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับจังหวัด จำนวน 1 ทีม เพื่อเข้าประกวดในกรุงเทพมหานครต่อไป

💢 การประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย”เนื่องด้วยวาระโอกาสครบรอบการสถาปนา 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 ทางกระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัด จัดการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการบูรณาการการทำงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในการประชาสัมพันธ์องค์กร เปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กลุ่มภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทีมส่งเข้าประกวดจำนวน 9 อำเภอ จาก 10 อำเภอ โดยผลการประกวดสำหรับผลการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ได้แก่
🏆รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอสวนผึ้ง
🏆รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ อำเภอดำเนินสะดวก
🏆รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ อำเภอบางแพ
🏆รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ อำเภอบ้านโป่ง
และ🏆รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 ได้แก่ อำเภอโพธาราม

🏆ซึ่งผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ จะเข้าประกวดในกรุงเทพมหานครต่อไป

🍀 ในการร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)