📣 พช.ราชบุรี ระดมทีมงานเข้ารับการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะ X-ray บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

⏰ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยได้มีการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ X-ray บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น 79 ราย

💢การคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะ X-ray ของบุคลากร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแสดงเจตจำนงเป็นข้าราชการสีขาวของกรมการพัฒนาชุมชน
2. เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันข้าราชการไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด

🍀 ในการร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)