📣 พช.ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)

⏰ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งมี นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายธีระพล คู่คิด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย กรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรโครงการฯ มีกิจกรรมและเนื้อหาวิชาการฝึกอบรม ประกอบด้วย
🖌 1. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนในการส่งเสริมของกรมการพัฒนาชุมชน
🖌 2. การพัฒนาทักษะทางการเงินของสมาชิกและประชาชน
🖌 3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินด้วยการออมเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน
🖌 4. การจัดทำแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน ระดับอำเภอ

🍀 ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)