📣พช.ราชบุรี ร่วมเป็นเเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้บรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

⏰วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

💢นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้บรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ และในการนี้นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ตลอดจนข้าราชการในสังกัด ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

💛ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองกำหนดดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดที่จังหวัดกำหนด ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

💛ภายในพิธีมีพระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เป็นประธานสงฆ์ นำประกอบพิธีรับภัตตาหารเพลและน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้บรรพชาอุปสมบท 99 รูป โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ และประชาชน ร่วมในพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

💛สำหรับจังหวัดราชบุรีมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน แสดงความจำนงค์ร่วมบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ รวม 99 คน โดยพระสงฆ์ทุกรูปจะศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2566 เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มาพัฒนางาน พัฒนาชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

🍀 ในการร่วมพิธีฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)