📣 พช.ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

💢 วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา08.30 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และคณะกรรมการกองทุนชุมชน จำนวน 30 คน ซึ่งมี นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายธน คณาวงษ์ พนักงานสนับสนุนธุรกิจ ธนาคารออมสิน ภาค 4 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยากรโครงการฯ มีกิจกรรมและเนื้อหาวิชาการฝึกอบรม ประกอบด้วย
🖌 1. การดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
🖌 2. การส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
🖌 3. ทิศทางการขับเคลื่อนงานทุนชุมชนของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
🖌 4. การจัดทำแผนการปฏิบัติการการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานทุนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

💢 ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดราชบุรีได้มอบแนวทางในการสร้างโอกาสให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน การบริหารจัดการกองทุนชุมชนด้วยหลักธรรมาภิบาล การใช้ทุนชุมชนในการส่งเสริมการออม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านกองทุน กข.คจ. และการร่วมขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

💢 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
🔹1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความเข้ารู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชน
🔹2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนชุมชน

🍀 ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)