📣พช.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และ kick off กิจกรรมเนื่องใน “วันดินโลก 5 ธันวาคม 2565”

⏰วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สระน้ำสาธารณะ หลังองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร หมู่ที่ 11 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

💛ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดราชบุรี โดย นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี/ผอ.ศอ.จอส. พระราชทาน จังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายในบริเวณสระน้ำสาธารณะ หลังองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร หมู่ที่ 11 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี พัฒนาการอำเภอจอมบึง, นางสาวธนาพร ภมาพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ การทำถังขยะเปียก, การปล่อยพันธุ์ปลา และการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มไทรต่อไป

💛ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ 904 เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงาน ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการและประสานการ ปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ

💛ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมพลัง ร่วมใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกิจกรรม World Soil Day หรือ งานวันดินโลก เป็นกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมที่ดำเนินกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปี โดยวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก ด้วยซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกว่า ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และเป็นวิถีที่นำไปสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนการขจัดความอดอยาก หิวโหยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เเละได้กำหนดหัวข้อของงานไว้ว่า “Soils : where food begins หรือ อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”

💛การร่วมพิธีฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

💛ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📷 📄ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#WorldSoilDay
#worldsoilday2022
#wherethefoodbegins
#greatfoodgoodsoilforbetterlife
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO
#MOI2022
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)