📣พช.ราชบุรี ร่วมกับอำเภอวัดเพลง และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม วันดินโลก (World Soil Day) ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” (Soils : where food begins) ณ พื้นที่อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

💢นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายสะอาด บุตรเล็ก ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรี และนายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอวัดเพลง นำทีม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้
💠 กิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”
💠 กิจกรรมการให้ความรู้ “วันดินโลก” โดย สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรี
💠 นิทรรศการ “วันดินโลก 5 ธันวาคม 2565” (World Soil Day 2022)
💠 กิจกรรม “ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน”
💠 กิจกรรม “การปลูกผักสวนครัว” หลักการห่มดิน
💠 กิจกรรม “การปลูกต้นไม้”
💠 กิจกรรม “การสาธิตและแจกจ่ายปุ๋ยหมัก”

💛วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ได้กำหนดเป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร โดยผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)”
เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก และบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้

💛ทั้งนี้วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ ยังเป็นวันดินโลกอีกด้วย ซึ่งกลุ่มสมัชชาให้ความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ได้กำหนดหัวข้อการจัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี

💛”กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดราชบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันดินโลก และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่ง จะเห็นได้ว่าปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความตระหนักของความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และยังสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน “ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพ ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน เอื้อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และบรรเทาผลกระทบจากสภาวะกาเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความต้องการใช้ทรัพยากรดินมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด และไม่สามารถนำกลับมาทดแทนใหม่ได้ หากขาดการอนุรักษ์และพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน จะก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดินที่ส่งผลต่อคุณภาพ การผลิตและกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ และหากดินมีความเสื่อมโทรมที่รุนแรง การฟื้นฟูดินให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เหมือนเดิมจะทำได้ยากขึ้นด้วย ดังนั้น วันดินโลก นอกจากจะเป็นการสร้างการ
รับรู้และตระหนักให้ประชาชนได้รู้คุณค่าของดินแล้วยัง ทำให้สำนึกในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร อีกด้วย”

💛การร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

💛ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📷 📄ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#WorldSoilDay
#worldsoilday2022
#wherethefoodbegins
#greatfoodgoodsoilforbetterlife
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO
#MOI2022
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)