📣พช.ราชบุรี รับฟังประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference)

⏰วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

💢 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Video Conference โดยมี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมรับฟังการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและข้อสั่งการเรื่องสำคัญต่างๆ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
🖌 1. การมอบนโยบายการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเร่งด่วน ในการสร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและหลักคิดที่ถูกต้องกับเยาวชน พร้อมทั้งสร้างกลไกเฝ้าระวังเพื่อป้องกันให้เป็นหมู่บ้านสีขาว ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมีกลไกกองทุนแม่แผ่นดินในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว อีกทั้งยังเฝ้าระวังในทุกหมู่บ้าน
🖌 2. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพฯ ไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 100
🖌 3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ 1.ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในปี 2565 อย่างต่อเนื่อ จำนวน 2,484 ครัวเรือน เพื่อไม่ให้กลับมาตกเกณฑ์ซ้ำ 2.การดำเนินการเข้าข้อมูลของครัวเรือนตกหล่นจากข้อมูล ThaiQM ใน 2 กลุ่มข้อมูล คือ 2.1ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ จาก ThaiQM 2.2 ครัวเรือนเปราะบางที่ทีมพี่เลี้ยงพบเจอในพื้นที่ ที่ยังไม่อยู่ในระบบทั้ง ThaiQM และ TPMAP Logbook จำนวนกว่า 23,000 ครัวเริอน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล เพื่อตะได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงระบบ และลงไปปฏิบัติการ 4 ท ให้ความช่วยเหลือ ต่อไป
🖌 4. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล”
🖌 5. โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2566 โดยในส่วนกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “ลด OTOP สูงสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน” ซึ่งดำเนินการในส่วนของ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านช่องทาง Click ชุมชน
🖌 6. ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ของกรมการพัฒนาชุมชน มีผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ร้อยละ 10.29 และมีผลเบิกจ่ายในภาพรวมอยู่ที่ 11.31
🖌 7. สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งแต่ละจังหวัดได้มีการดำเนินการกิจกรรม/โครงการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ประสบความสำเร็จ พร้อมนี้ได้เน้นย้ำการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามห้วงเวลาพร้อมทั้งให้บริหารใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ภายใต้ระเบียบกฎหมาย มีความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
🖌 8. รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 0.60 กรมการพัฒนาชุมชนได้กำชับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส และเบิกจ่ายงบดำเนินงานให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1 และบริหารงบประมาณเป็นไปตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งถูกต้องตามระเบียบราชการ
🖌 9. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้ร้อยละของหนี้เกินชำระของลูกหนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ปัจจุบันจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการบริหารจัดการลูกหนี้คงเหลือ ร้อยละ 10.89
🖌 10. ผลการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำปี พ.ศ. 2565 มีผลการจัดระดับหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จาก 29,228 หมู่บ้าน เป็น 3 ระดับ ดังนี้
10.1 ระดับ 3 ผลงานดี จำนวน 17,668 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 60.45
10.2 ระดับ 2 ปานกลาง จำนวน 8,847 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 30.27
10.3 ระดับ 1 ปรับปรุง จำนวน 2,713 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 9.28
และเน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เงินทุนของโครงการฯ เกิดความเสียหาย
🖌 11. การจัดงาน OTOP City 2022 โดยกำหนดการจัดงานในวันที่ 17-25 ธันวาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้ธีมงาน “มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย” และจะดำเนินการจัดพิธีเปิดในวันที่ 19 ธันวาคม 2565
🖌 12. โครงการเทศกาลไหมไทย (Thai Silk Festival) โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระอัจฉริยะภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
🖌 13.การจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 ( world soil day) ซึ่งขอให้จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมในห้วงเวลา 1-15 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งติดโลโก้วันดินโลกพร้อมทั้งติดแฮชแท็ก #วันดินโลก #worldsoilday #อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน #soilswherefoodbegins และปักหมุดสถานที่จัดกิจกรรม
🖌 14.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 สำหรับนักวิชาการจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอพร้อมทั้งส่งต่อไปยังตำบลโดยคัดเลือกจากผู้ที่มีทักษะด้านการสื่อสารเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก

🍀 การร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)