📣 พช.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566

⏰วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1 /2566

💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย
🖌️1.การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลูกหนี้คงเหลือของจังหวัดราชบุรีคงเหลือ ร้อยละ 10.89
🖌️2. จำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคล มีอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 58.57 และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร มีอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80.33 โดยขอให้อำเภอดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
🖌️3.แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จังหวัดราชบุรี ได้รับงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,159,890 บาท แบ่งเป็น
3.1 งบบริหาร เป็นเงิน 1,909,890 บาท
3.2 งบเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงิน 9,000,000 บาท
3.3 งบเงินอุดหนุน เป็นเงิน 1,250,000 บาท
🖌️4. การพิจารณาโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรีขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 32 โครงการ เป็นเงิน 5,877,500 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 16 โครงการ เป็นเงิน 833,095 บาท ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี พิจารณาให้การอนุมัติโครงการทั้งหมด

🍀 ในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)