📣 พช.ราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจรคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรี วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดราชบุรี

⏰วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเรือนนับดาว ชั้น 1 โรงแรมภูผาผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

💢นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง และคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง จาก 25 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมสัญจรคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ทั้งนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอสวนผึ้ง นางภรมนนรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.ราชบุรีและคณะ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการฯ ตลอดการประชุมฯ ทั้งวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้
🖌️1.การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขับเคลื่อนการขจัดความยากจนจากข้อมูล Tpmap
🖌️2.การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี
🖌️3.การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
🖌️4.การสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ปี 2566
🖌️5.แนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ, 2566 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
🖌️6.รายงานสถานะการเงินและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ภาคกลาง
🖌️7.การจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ภาคกลาง ประจำปี 2566
🖌️8.การดำเนินโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน “โครงการสร้างสรรค์พลังสตรี เชิดชูเกียรติภาคกลางที่มีผลงานดีเด่นเนื่องในงานสตรีสากล ประจำปี 2566”
🖌️9.กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2566
🖌️10.การประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดอยุธยาในวันที่ 24 พ.ย.2565
🖌️11.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมสโมสรวัฒนธรรมหญิง
🖌️12.คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดประจวบ ขอความอนุเคราะห์พื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ณ พื้นที่ ตำบลบางแสน จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดประจวบ
🖌️13.การจัดมหกรรมสินค้าชุมชน OTOP ณ พื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ช่วงเดือน ธันวาคม 2565 โดยเครือข่าย OTOP จังหวัดชลบุรี

👩🌾 👨🌾การจัดประชุมฯ 17-18 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดราชบุรีได้นำผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดราชบุรี มาจัดจำหน่ายให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ภาคกลาง ตลอดทั้ง 2 วัน ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์แฮนเมดจากไหมพรม, ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่, สบู่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผมสมุนไพรธรรมชาติ และผ้าจกของดีจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ

💢การประชุมสัญจรคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
🔹 1.เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละจังหวัดได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสตรี
🔹 2.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสตรีให้เป็นผู้นำและมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนในเวทีต่าง ๆ
🔹 3.เพื่อส่งเสริมสตรีให้เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งที่มีการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม
🔹 4.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

🍀ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)