📣 ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

⏰วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเวลาดี 3 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

💢 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมปรักอบด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ภาคีเครือข่าย อำเภอละ 3 คน และนางสาวแพรวพรรณ ภูมิวัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม มีประเด็นการประชุม ดังนี้
🖌️1.วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบรรยายพิเศษ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน โดย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี
🖌️2.กระบวนการดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน, การดำเนินงานตามแผนฯ และการรายงานตามแบบฟอร์ม โดย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
🖌️3.การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดย ดร.อมรพิมล พิทักษ์ ศูนย์การเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

💢โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
🔹 1.เพื่อให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการดำรงชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
🔹2. เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป้าหมาย มีอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
💠 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
💠 กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างความรู้ และสาธิตอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย (ดำเนินการในระดับอำเภอ 10 อำเภอ ๆ ละ 2 วัน)
💠 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามอาชีพทางเลือก

🍀ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)