📣พช ราชบุรี ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

⏰วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

💢นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในถวายพระราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 14 พฤศจิกายน 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนข้าราชการ รวมทั้งพสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรี ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

💛โดย ผวจ.ราชบุรี นำประกอบพิธีวางพานพุ่ม จากนั้นนำถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังวัดราชบุรี, พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายศิลา ปุจฉาการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวชนิสรา มหัทธนไพศาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมพิธีและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

💛วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” สืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่จะประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศของประเทศ ภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฏรในพื้นที่ทุรกันดารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 โครงการพระราชดำริฝนหลวง จึงได้ถือกำเนิดขึ้นและสร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้นนั้น ยังได้รบการยอมรับจากทั่วโลกและมีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงถือว่าโครงการนี้เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษยชาติอีกด้วย

🍀 การร่วมพิธีฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)