📣พช ราชบุรี ติวเข้มสมาร์ทงาน สมาร์ททีม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร สู่การเป็นมืออาชีพ “ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ” ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

⏰วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานการเงิน” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทีมงาน เป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ๆ ละ 2 คน และเจ้าหน้าที่การเงินจังหวัด รวมทั้งสิ้น 25 คน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
🖌 1. การมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ การบริหารงานโดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาล โดย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี
🖌 2. การจัดซื้อ จัดจ้าง ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
🖌 3. ระเบียบการเงินการคลัง และพัสดุ โดย วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

⭐️การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานการเงิน” ประจำปีงบประมาณ 2566
เนื่องจากบุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีมีการโยกย้าย ซึ่งมีผลให้มีข้าราชการย้ายเข้ามาในพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี และปัจจุบันระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการ มีการแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินในพื้นที่ยังมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการ และของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงจัดประชุมฯ ขึ้นมา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

⭐️วัตถุประสงค์ ของการประชุม
🔹 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลัง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบการเงิน การคลัง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
🔹 2. เพื่อให้บุคลากรด้านการเงินการคลังมีขีดความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
🔹 3.เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

🍀 การจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)