📣พช ราชบุรี จัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชุมชน

⏰วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ประธานการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางสาวชุติมา กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานกองทุนแม่, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ๆ ละ 1 คน และตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอ ๆ ละ 3 คน โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
🖌 1. ทบทวนแนวคิด และกำหนดทิศทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
🖌 2. จังหวัดราชบุรี มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 315 หมู่บ้าน ซึ่งกระจายอยู่ใน 10อำเภอ และ 4 เทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองราชบุรี จำนวน 2 กองทุน, เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จำนวน 4 กองทุน,เทศบาลเมืองโพธาราม จำนวน 3 กองทุน และเทศบาลเมืองท่าผา จำนวน 1 กองทุน
🖌 3. ผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี จำนวน 315 หมู่บ้าน อยู่ในระดับ A จำนวน 35 หมู่บ้าน, ระดับ B จำนวน 228 หมู่บ้าน และระดับ C จำนวน 52 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้
⭐️A หมายถึง กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็ง หมู่บ้านชุมชนมีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน
⭐️B หมายถึง กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็ง หมู่บ้านชุมชนมีระบบเฝ้าระวัง หากได้รับการพัฒนาศักยภาพในบางด้านจะสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้
⭐️C หมายถึง กองทุนแม่ของแผ่นดินที่ต้องมีการปรับปรุง
🖌4. การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดปี 2565 โดยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
🔹4.1 บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาชุมชนดำเนินการ เฝ้าระวังและสำรวจ (Re X-ray) หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดปี 2565 รวมถึงค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และคัดกรองเยาวชนกลุ่มเสี่ยง/ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจเพื่อลดจำนวนผู้ติดยาเสพติด
🔹4.2 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด/อำเภอ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน
🔹4.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พิษภัยยาเสพติด ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน, การประชุมหมู่บ้าน และออกพบปะครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
🔹4.4 ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง/ผู้ติดยาเสพติดหลังผ่านการบำบัด เข้ามามีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
4.5 อำเภอรวบรวมข้อมูลรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ ภายในศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๕
🖌5. การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ชุดใหม่ แทน ชุดเก่าที่หมดวาระลง โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ผลการคัดเลือกคณะกรรมการฯ เป็นดังนี้
นายศักดิ์สิทธิ์ แก่นศักดิ์ ประธาน
นายปัญญา ถ้ำแก้ว รองประธานฯ คนที่ 1
นายสันต์ บัวโรยวิถี รองประธานฯ คนที่ 2
นายเดชา ต้นปาน รองประธานฯ คนที่ 3
นางสาย จาดไร่ขิง เหรัญญิก
นางระพี แหวนเพ็ชร ประชาสัมพันธ์
นางสาวปวีณา พั่วพันศรี เลขานุการ
นางสาวกุลริศา สีนวล ผู้ช่วยเลขานุการ

💛 กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนที่รวมจิตใจของคนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก ซึ่งน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อวิกฤติมหันตภัยจากยาเสพติด มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ของแต่ละชุมชนและต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน จนกล่าวได้ว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ กองทุนที่รวมจิตใจของผู้คน เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

💛 วัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์ที่เป็นหัวใจสำคัญ ๓ ประการ ได้แก่
🔹 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อให้สามารถรวมพลังราษฎรในหมู่บ้าน/ชุมชนในการ แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎร และเป็นศูนย์รวม ศรัทธาจนหล่อหลอมหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหนึ่งเดียว เนื่องจากการได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นเกียรติ สูงสุดของหมู่บ้าน/ชุมชน
🔹 2. ฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชน และเสริมสร้างศักยภาพของราษฎรโดยพัฒนาไปสู่การแก้ไข ปัญหาพื้นฐานบนสภาพของมิติทางสังคม-วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ และพัฒนาจิตใจที่พึ่งตนเองด้วยปัญญาของ หมู่บ้าน/ชุมชนตามยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นกรอบการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้าน
🔹 3. เสริมสร้างและยึดโยงความจงรักภักดีของราษฎรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากทรงเป็นหลัก ชัยของราษฎร์ในการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและนำความสงบสุขสู่หมู่บ้าน/ชุมชน

🍀 การจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)