📣พช ราชบุรี เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

⏰วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

💢นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน, ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง, ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน, พัฒนาการจังหวัด, ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

💢ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม “รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566” ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 1 เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้สู่ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรในปี 2566 ให้บรรลุวิสัยทัศน์หน่วยงาน “ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
⭐️วันแรก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
🖌 1.การมอบแนวทางการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
🖌 2.การชี้แจง งบประมาณ กรอบงบประมาณ และตัวชี้วัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ผู้อำนวยการกองแผนงาน
🖌 3.การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
🖌 4. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Best Practice จากพื้นที่

⭐️วันที่สอง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
🖌 1.การนำเสนอผลการดำเนินงาน ปี 2565 และแผนการดำเนินงาน ปี 2566 โดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน, สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน, สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน, สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
🖌 2.แนวทางการตรวจราชการประจำปี 2566 โดย หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
🖌 3.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Best Practice จากพื้นที่
🖌 4.มอบหมายภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อการดำเนินงานเชิงพื้นที่

💢 การประชุม “มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ทิศทางการดำเนินงาน ตลอดจนการนำเสนอของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางที่รับผิดชอบภารกิจหลัก ดังนี้ 1) สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2) สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 3) สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 4) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 5) สถาบันการพัฒนาชุมชน 6) สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🍀 การเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)