📣พช ราชบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565

⏰วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ พระอุโบสถ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

💢พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย
นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ภริยา, รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน, ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน, พัฒนาการจังหวัด, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน, ข้าราชการ, ลูกจ้างในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธีฯ

💢ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และข้าราชการเข้าร่วมพิธีฯดังกล่าวด้วย

💢ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน ได้แก่ บาตร เครื่องอัฐบริขาร ตาลปัตรฯ และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์รูปที่ครองผ้า และถวายปัจจัยที่ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลแด่เจ้าอาวาสเพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม หรือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของวัด โดยมียอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 3,339,238.99 บาท พร้อมทั้งมอบเงินให้โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม พระอารามหลวงเพื่อเป็นทุนบำรุงการศึกษาแก่นักเรียน ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้พบปะเยี่ยมเยียนทักทายอนุโมทนาบุญต่อผู้มาร่วมงานกับพระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ) เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง พร้อมทั้งได้กราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถที่เป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย พระพุทธบาทจำลอง ต้นศรีมหาโพธิ์ เรียกกันโดยทั่วไปว่า “หลวงพ่อโต” ซึ่งประดิษฐานภายในวัดเจษฎาราม

🙏วัดเจษฎาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
🙏วัดสร้างเมื่อใดไม่แน่ชัด แต่บริเวณวัดเดิมเคยเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถต่อมาในปี พ.ศ. 2401 พระอาจารย์น่วม จากวัดแสมดำ คหบดี และชาวบ้านตำบลมหาชัยได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นใหม่ ในชื่อ วัดธรรมสังเวช ชาวบ้านเรียก วัดกระเจ็ด จนปี พ.ศ. 2439 เจ้าจอมมารดาโหมด ในรัชกาลที่ 5 ได้มาพักแรมอยู่บริเวณวัด ได้ขนานนามให้วัดใหม่ว่า วัดเจษฎาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2480 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้รับพระราชทานยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2531
🙏สิ่งสำคัญในวัดคือ พระประธานในพระอุโบสถปางมารวิชัย เรียกกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อโต พระพุทธรูปยืนปางถวายเนตรหน้าพระอุโบสถ รอยพระพุทธบาทจำลอง ต้นศรีมหาโพธิ์ และรูปหล่อพระครูชัยบริรักษ์ (หลวงปุ่เชย) ทางวัดจัดให้มีงานเป็นประจำทุกปีในวันแรม 11 ค่ำ เดือน 5 นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นสนามสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงแผนกธรรมและแผนกบาลีประจำจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินกิจกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์หลายประการ

🙏นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “นับเป็นสรรพสิริมงคลต่อชาวพัฒนาชุมชนทุกคน ที่ได้มีโอกาสอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายที่วัดเจษฎาราม ที่อยู่ระหว่างการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะอยู่จำนวนมาก รวมถึงพระอุโบสถที่อยู่ระหว่างการออกแบบรายการและงบประมาณที่ใช้ในการบูรณะโดยกรมศิลปากร ทั้งนี้ เงินปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลฯ ในวันนี้ ทางวัดจะนำไปสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ด้วย และหากยังไม่เพียงพอก็จะได้ช่วยกันระดมปัจจัยในการบูรณะต่อไป เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร วัดเศวตฉัตร ได้ประกอบศาสนกิจและเผยแผ่พระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของพุทธศาสนิกชนได้โดยสะดวก และบุญกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วย”

🍀 ในการร่วมพิธีฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)