📣พช ราชบุรี “ประชุมรับการตรวจราชการในเขตตรวจราชการ ที่ 3”

⏰วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ พระอุโบสถ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 3 พร้อมด้วย นายภูไท ศรีเสน เลขานุการผู้ตรวจราชการฯ ติดตามผลการดำเนินงานแต่ละประเด็นการตรวจราชการ โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ดังนี้
🖌1. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คนราชบุรีไม่ทิ้งกัน ด้วยกลยุทธ์ 5 พร้อม ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลพร้อม มีข้อมูลครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP อยู่ในมือ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4,284 ครัวเรือน
1.2 องค์กรและบูรณาการพร้อม มีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP
1.3 ภารกิจพร้อม จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ชัดเจน พร้อมทั้งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามห้วงเวลา
1.4 ระบบการติดตามพร้อม มีการรายงานผลการให้ความช่วยเหลือต่อครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ตามแบบฟอร์มและภาพถ่ายในการลงไปให้ความช่วยเหลือ มีการรายงานการดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแบบ Real-Time เพื่อติดตามความก้าวหน้า
1.5 รายงาน/ประชาสัมพันธ์พร้อม มีการรายงานและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค, เว็บไซต์, แอปพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น ในรูปแบบออฟไลน์ เช่น แผ่นพับ, การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
จังหวัดราชบุรี มีการดำเนินการช่วยเหลือต่อไปในเฟสที่ 2 ด้วยงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ และ งบประมาณจังหวัดราชบุรี ในปี 2566
🖌2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดราชบุรี มีเป้าหมายในการดำเนินงานทั้งสิ้น 8 แปลง แบ่งออกเป็น CLM (Community Lab Model for quality of life : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล) จำนวน 1 แปลง และ HLM (Household Lab Model for quality of life: โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับครัวเรือน) จำนวน 7 แปลง
🖌3. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดราชบุรี มีการดำเนินงานบริหารจัดการลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ปัจจุบัน มีลูกหนี้คงเหลือ ร้อยละ 9.74
🖌4. การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน (งาน งบ ระบบ คน) จังหวัดราชบุรี มีการเตรียมความพร้อม ดังนี้
4.1 มีการจัดประชุมมอบนโยบายและซักซ้อมการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
4.2 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ
4.3 มีการบริหารจัดการอัตรากำลังพลให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ ซึ่งตอนนี้จังหวัดราชบุรี ยังขาดอัตรากำลังพลอยู่ที่ 11 ราย
4.4 มีการจัดทำแนวทางการจัดทำเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.5 มีการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานการเงิน” ประจำปีงบประมาณ 2566
🖌5. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดราชบุรี ได้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ Plat For Good Report อยู่ที่ร้อยละ 90 ซึ่งกรมฯมีเป้าหมายให้รายงานครบร้อยละ 100 ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน
🖌6. โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
6.1 จังหวัดราชบุรี มีการประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย และอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของราชบุรีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดราชบุรี มีผ้าทอพื้นถิ่นตามชาติพันธุ์ จำนวน 8 ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ไทยพื้นถิ่น, ไทยเชื่อสายจีน, ไทยเขมร, ไทยกะเหรี่ยง, ไทยมอญ, ไทยทรงดำ, ไทยลาวเวียง และ ไท-ยวน
6.2 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ลวดลาย และการปรับปรุงสีผ้าอย่างต่อเนื่อง
6.3 ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่องทางออนไลน์ “ราชบุรี OK Market” อย่างต่อเนื่อง
6.4 จัดทำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดราชบุรี และแหล่งงบประมาณอื่น ๆ

จังหวัดราชบุรี มีเป้าหมายการจำหน่ายผ้าไทยจากกรมฯ อยู่ที่ 7.73 ล้านบาท แต่ผลการจัดเก็บยอดการจำหน่ายผ้าไทยภายในจังหวัดราชบุรี อยู่ที่ 15 ล้านบาทเศษ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 194
🖌7. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จังหวัดราชบุรี มีกองทุน กข.คจ. จำนวน 124 กองทุน ซึ่งได้มีการสำรวจกองทุน Re x-ray กองทุน และแก้ไขปัญหากองทุนฯ จนปัจจุบันนี้ อยู่ที่ ร้อยละ 59.42

💢ต่อมา นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย เลขานุการผู้ตรวจราชการฯ และคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับครัวเรือน HLM ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 2 แปลง โดย ได้รับการต้อนรับและร่วมสนับสนุนข้อมูลจาก พัฒนาการอำเภอปากท่อ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ, ผู้นำท้องที่ และกลุ่มองค์กรเครือข่าย ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ซึ่งแปลงที่ลงติดตามฯ ได้แก่
1.นางหา วงษ์ถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลผลิตในพื้นที่ ประกอบด้วย หน่อไม้ ผักหวาน ฝรั่ง มะพร้าว กล้วย ปลา หอย เป็นต้น โดย ผู้ตรวจราชการฯ ได้ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมในแปลงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าของแปลง
2.นางสาวธณัฐตา สว่างพื้น หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลผลิตในพื้นที่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ปลูกไม้ผล เป็นต้น ผู้ตรวจราชการฯ ได้ปล่อยพันธุ์กบลงหนอง เพื่อให้กบขยายพันธุ์ในบ่อ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการฯ
ท้ายนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานโคก หนอง นา ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้คุ้มค่า

🍀 ในการรับการตรวจราชการฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)