📣 พช.ราชบุรี จัดประชุม ผู้บริหารงานสำนักงานพัฒนาชุมชนฯ ครั้งที่ 4/2565

💢 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565 เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมการประชุม โดยมีรายละเอียดการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

🖌 1. การจ่ายเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563
และประจำปี 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ได้รับพระราชทานทุกราย จังหวัดราชบุรีมีข้าราชการสังกัดฯ ได้รับเหรียญฯ จำนวน 13 ราย
🖌2. การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จังหวัดราชบุรี มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ราย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
🖌3. ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีร้อยละหนี้เกินกำหนดชำระ อยู่ที่ร้อยละ 9.82
🖌4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดราชบุรีมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 14,155,840 บาท แยกเป็น
4.1 งบบริหาร จำนวน 2,155,840 บาท
4.2 งบเงินอุดหนุน จำนวน 2,000,000 บาท
4.3 งบเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 10,000,000 บาท
🖌5. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ได้แจ้งแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 12,159,890 บาท แยกเป็น
5.1 เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 9,000,000 บาท
5.2 เงินทุนอุดหนุน จำนวน 1,250,000 บาท
5.3 งบบริหาร จำนวน 1,909,890 บาท
🖌6. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดราชบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในไตรมาส 1 – 2 จำนวน 34 โครงการ เป็นเงิน 5,366,760 บาท จังหวัดได้แจ้งจัดสรร ครั้งที่ 1 จำนวน 30 โครงการ และ ครั้งที่ 2 จำนวน 4 โครงการ
🖌7. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดราชบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ ใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ซึ่งให้อำเภอคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
7.1 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่ลงทะเบียน OTOP ปี 2557-2565
7.2 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผลิตภัณฑ์ ระดับ 1-3 ดาว ปี 2565 หรือผลิตภัณฑ์ประเภทปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่มีศักยภาพ เป็นลำดับถัดไป
7.3 เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่าน มชช. หรือ สมัครเข้าสู่กระบวนการ มชช. และอยู่ระหว่างการพัฒนา
7.4 ไม่ได้รับงบการพัฒนากับโครงการอื่นๆ ของกรมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
🖌8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 จังหวัดราชบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ ดำเนินโครงการฯ โดยให้อำเภอคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
8.1 เลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนปี 2557 -2565 (คัดเลือกผู้ประกอบการประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป็นลำดับแรก หรือผู้ประกอบการรายเดียวลำดับถัดมา) ตามกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ
8.2 พิจารณาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ สามารถใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network)
8.3 กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ซ้ำกับหลักสูตร Online ที่กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการในปี 2563-2565 เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 โครงการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจำหน่ายสินค้า Online
8.4 ให้พิจารณาจากกลุ่มที่ผ่าน มชช. หรือสมัครเข้าสู่กระบวนการ มชช. และอยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นลำดับแรก
8.5 กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 จำนวน 2 วัน จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ รายละ 1 ชิ้น หรือ 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ และการเขียนรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Content)
🖌9. โครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ จังหวัดราชบุรี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณฯ ดำเนินโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ให้มีเอกลักษณ์และตัวตนที่โดดเด่น เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และให้อำเภอทบทวนการดำเนินงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ เพื่อปรับปรุงข้อมูลตลาด จำนวน 21 แห่ง
🖌10. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประจำปี 2565 จังหวัดราชบุรี มียอดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จำนวน 1,852,663,335.87 บาท และขอให้ทุกอำเภอติดตาม สนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) รวมไปถึงช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดราชบุรี
🖌11. การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในไตรมาสที่ 1 – 2 (พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566)
📄 11.1โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดราชบุรี พื้นที่เป้าหมาย จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ไปสู่การปฏิบัติ แก่ผู้แทนครัวเรือนพัฒนา ผู้นำ กลุ่ม/องค์กร และประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านตามตัวชี้วัดกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) รอบที่ 1 และประเมินความสุขมวลรวม (GVH) รอบที่ 1 และเสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” (ศึกษาดูงานจากแปลง โคก หนอง นา ที่ประสบความสำเร็จ)
📄 11.2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดราชบุรีกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้แทนครัวเรือนพัฒนา ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล/ครัวเรือน และชุมชน
📄 11.3 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (งบลงทุน) งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 3 ไร่ จังหวัดราชบุรี เป้าหมาย ได้แก่ แปลงนางอรวรรณ จำเหล่ เลขที่ 115 หมู่ที่ 5 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
📄 11.4 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (งบดำเนินงาน) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “ โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน ขนาด 3 ไร่ ณ แปลงนางอรวรรณ จำเหล่ เลขที่ 115 หมู่ที่ 5 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
📄 11.5 การจัดเก็บรายงานผลการดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยให้อำเภอบันทึกรายงานผลการขับเคลื่อนฯ ผ่านระบบรายงาน Plant for Good Report ให้แล้วเสร็จภายใน 25 พฤศจิกายน 2565
📄 11.6 โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำโครงการบ้านสร้างสุข สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน (โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565) จังหวัดราชบุรีได้พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย นางสาวสายันต์ ชวนอยู่ บ้านเลขที่ 90/3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์ในมิติด้านความเป็นอยู่ มีสภาพบ้านอาศัยที่ไม่มีความมั่นคงถาวร คือ โครงสร้างบ้านไม่มีความแข็งแรง มีฝาบ้านชำรุด หรือไม่ครบ 4 ด้าน และประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพไม่คงทนกับการใช้งาน และมอบหมายให้อำเภอบ้านโป่ง เป็นหน่วยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 และจะมีพิธีส่งมอบบ้านโดยกรมการพัฒนาชุมชนจะประสานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
📄 11.7 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดราชบุรีดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วหน้า เพื่อราชบุรีไม่มีเหลื่อมล้ำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการดำรงชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1⃣ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ (พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร) อำเภอละ 2 คน ภาคีเครือข่าย อำเภอละ 3 คน รวมอำเภอละ 5 คน ดำเนินการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องเวลาดี 3 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
2⃣ กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างความรู้ และสาธิตอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายอำเภอละ 15 คน ดำเนินการ 2 วัน
3⃣กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามอาชีพทางเลือก สนับสนุนวัสดุสำหรับกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามอาชีพทางเลือก ดังนี้
1) เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
2) ปลูกพืชผัก
3) ทำพริกแกง
4) ทำแผ่นข้าวแต๋น
5) ทำไข่เค็ม
6) เพาะถั่วงอกคอนโด
7) ทำปลาส้ม
8) เพาะเห็ดหูหนู
9) ทำไม้กวาดดอกหญ้า
10) ทอผ้าจก
11) จักสานไม้ไผ่
12) ขายไก่ย่าง
📄 11.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. หมู่บ้านละ 1 คน
📄 11.9 รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการจัดทำโปสเตอร์และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ มอบให้อำเภอ เพื่อนำไปติดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ว่าการอำเภอ
📄 11.10 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรจำนวนครัวเรือนเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2566 ให้จังหวัดราชบุรี ทั้งหมด 168,575 ครัวเรือน
📄 11.11 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด เป็นค่าติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
📄 11.12 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ เป็นค่าติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ
📄 11.13 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจารณาคัดเลือกตำบลเพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานฯ จำนวน 1 ตำบล โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
1⃣ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2⃣ 2 กิจกรรมแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศตำบลจากเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
📄 11.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการประชุม ศจพ.จ. 15 คน จำนวน 1 ครั้ง
📄 11.15 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการประชุม ศจพ.อ. 15 คน จำนวน 2 ครั้ง ไตรมาส 2 จำนวน 1 ครั้ง ไตรมาส 4 จำนวน 1 ครั้ง
📄 11.16 ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางสร้างสัมมาชีพชุมชน ดำเนินการ 2 วัน กลุ่มเป้าหมายอำเภอละ 20 คน ประกอบด้วย ข้อมูลครัวเรือนจากระบบ TPMAP ปี 2565 ที่ตกเกณฑ์มิติรายได้ / ระบบ Thai QM / ข้อมูลตกหล่นจากระบบ TPMAP และระบบ Thai QM
📄 11.17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน
ดำเนินการวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป้าหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และคณะกรรมการกองทุนชุมชน จำนวน 30 คน
📄 11.18 โครงการตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป้าหมาย เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ดำเนินการจัดตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้กิจกรรม 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดย มิใช่ กลุ่มออมทรัพย์ที่ดำเนินการมาแล้วระยะเวลาหนึ่งและกลับมาดำเนินการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 31 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน
📄 11.19 โครงการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน เป้าหมาย เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีผลการประเมินการจัดระดับการพัฒนา อยู่ในระดับ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการดำเนินการกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (สนับสนุนให้มีการลงทุนในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ) จำนวน 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน
📄 11.20 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” เป้าหมาย อำเภอปากท่อ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่
1⃣ 1. หมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ บ้านหัวเขาจีน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
2⃣2. หมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ บ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กลุ่มเป้าหมาย 30 ครัวเรือน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต้องไม่ซ้ำกับครัวเรือนที่เคยได้รับสนับสนุนวัสดุในการประกอบอาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
📄 11.21 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน เป้าหมาย อำเภอปากท่อ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) บ้านหัวเขาจีน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 2)บ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

📄 11.22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financail Literacy) ดำเนินการวันที่ 14 ธันวาคม 2565เป้าหมาย พัฒนากร และเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ผู้นำฯ จำนวน 30 คน
📄 11.23 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เป้าหมาย คัดเลือกจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นลำดับแรก และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ประเมินต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 12 ข้อ ของสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน
📄 11.24 โครงการการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด เป้าหมายกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน
📄 11.25 การถอดบทเรียนโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดกิจกรรม ดังนี้
1⃣ 1) กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แนวทางการถอดบทเรียนแก่ทีมนักจัดการความรู้ (ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ) จังหวัดละ 5 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย
2⃣ 2.ลงพื้นที่ถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 คน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

🍀 ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)