📣สุดปลื้ม ผ้าลายพระราชทานฯจังหวัดราชบุรี ไปต่อ 4 ผืน เข้ารอบการประกวดระดับประเทศ ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา “

📣สุดปลื้ม ผ้าลายพระราชทานฯจังหวัดราชบุรี ไปต่อ 4 ผืน เข้ารอบการประกวดระดับประเทศ ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา ”

💛กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาไทยและผ้าลายขิดพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบต้นแบบลายผ้าฯ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด นำไปมอบต่อให้กับช่างทอผ้ากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ภายในจังหวัด นำไปเป็นต้นแบบและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นแต่ละชุมชน ตามพระดำริ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

💛ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้สนองพระดำริฯ ดำเนินโครงการจัดประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ซึ่งจังหวัดราชบุรี ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจ ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.-19 ส.ค.2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ และกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินการจัดประกวดผ้าลายพระราชทาน และงานหัตถกรรม ระดับภาค จำนวน 4 จุดดำเนินการ ใน 4 ภูมิภาค และได้ประกวดรอบคัดเลือกระดับประเทศ ในวันที่ 24 ก.ย.2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยคัดเลือกผ้าทั้ง 4 ภูมิภาค ให้คงเหลือผ้าจำนวน 150 ผืน เพื่อประกวดในรอบ Semi Final และรอบตัดสินในระดับประเทศ ต่อไป

⭐️ในการนี้จังหวัดราชบุรี มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้าเข้าร่วมจัดส่งผ้า เข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” จำนวนทั้งสิ้น 18 ผืน มีผ้าพระราชทานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับภาค จำนวน 6 ผืน และมีผ้าลายพระราชทานฯ ที่ผ่านเข้ารอบประกวดในระดับประเทศ จำนวน 4 ผืน ได้แก่
💠- เทคนิคผ้าจก “ผ้าจกลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ของนางณัฐธภา ทิพย์วัจนะ ตำบลรางบัว อำเภอจองบึง เข้ารอบจำนวน 3 ผืน และผ้าจกฯ ของนางลีลา กองแก้ว ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว ตำบลรางบัว อำเภอจองบึง เข้ารอบจำนวน 1 ผืน

⭐️ซึ่งถือเป็นความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดราชบุรีและของช่างทอผ้าที่เข้ารอบการประกวดระดับประเทศ ในครั้งนี้โดยจะเป็นจุดเริ่มต้น หรือประตูบานใหญ่ แก่ช่างทอผ้า นักออกแบบทุกท่านที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ รายละเอียดและเทคนิคต่างๆ บนผืนผ้า ตลอดจนนำไปพัฒนาศักยภาพผ้าไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน อันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

🍀การดำเนินกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

“#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)