📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢 🍍สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢
🍍สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี🍍
🗓️วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 อำเภอบ้านคาโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำโดยนายทวิช เที่ยวมาพบสุข นายอำเภอบ้านคา ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านคา พร้อมด้วยนางสาวฐิติกานต์ อ่อนน้อม พัฒนาการอำเภอบ้านคา คณะอนุกรรมการฯและเลขานุการ จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อหารือ พิจารณาการให้ความเห็นชอบ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทตรีอำเภอบ้านคา เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีและเครือข่ายสตรี เพื่อสตรีจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไป
ประกอบด้วยประเด็นดังนี้
-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 1-3)
-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องมาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคล ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

✅การประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)โดยเคร่งครัด✅

📷ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll #Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)