📣พช ราชบุรี ดำเนินกิจกรรม Live Action ในการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ “การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย” ในงาน Sustainability Expo 2022 นำเสนอพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จ โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

📣พช ราชบุรี ดำเนินกิจกรรม Live Action ในการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ “การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย” ในงาน Sustainability Expo 2022 นำเสนอพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จ โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

⏰วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565

💢นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี พัฒนาการอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว หมู่ที่ 1 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ดำเนินกิจกรรม Live Action พื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จ การดำเนินโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ “การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย” ในงาน Sustainability Expo 2022

▶️ โดยกิจกรรม Live Action พื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จ การดำเนินโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ของศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว ในครั้งนี้ ได้นำเสนอถึง ความเป็นชาติพันธุ์ และการนำภูมิปัญญาพื้นถิ่นมาสร้างอาชีพ แก่คนในชุมชน การบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัวให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน จากภาคีเครือข่าย ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน ในการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ , นวัตกรรม ,รวมถึงช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว ได้นำองค์ความรู้มาดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ ได้แก่
💛1. การย้อมด้ายด้วยสีธรรมชาติ เพื่อนำเส้นด้ายมาทอผ้าจกตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ทั้งคนทอผ้า และคนที่ใส่ผ้า เกิดมูลค่าเพิ่มและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค
💛2. การน้อมนำแบบลายผ้าพระราชทาน มาประยุกต์ใช้ในการทอผ้าจก เช่น แบบลายผ้าขิดพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา , แบบลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” เป็นต้น
💛3. การส่งเสริมภูมิปัญญาสู่เยาวชนรุ่นหลัง โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บำรุง) ในการให้เด็กนักเรียนมาศึกษาและฝึกทอผ้าจกจากศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัวเป็นประจำ

🍀 ซึ่งจากการดำเนินงานของศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายของ SDGs ใน 3 ประเด็น ดังนี้
🖌️1. ด้านการขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
🖌️2. ด้านการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เกิดการจ้างงาน และการมีงานที่เหมาะสม
🖌️3.​ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ​

🍀การดำเนินกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

“#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood”

(Visited 1 times, 1 visits today)